Đấu giá đất > Thông tin đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản (Lần 2) (56.02/TB-GLOBAL AC)
22/01/2019
Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 123, tờ bản đồ số 55 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Thông tin chi tiết: Download

Các tin liên quan:

Thông tin mới: